M11 Algemene leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Jacobson Image Service, onderdeel van Fotostudio Jacobson VOF gevestigd te Den Haag, Apeldoornselaan 194, 204 en 206. KVK 27101298. Hierna te noemen JIS

 

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alle opdrachten, alle

leveringen, en alle handelingen en overeenkomsten van verkoop of andere, al dan

niet nadere, overeenkomsten van welke aard ook.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover  JIS

zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden

uitsluitend voor de aanbieding, levering, overeenkomst of handeling waarbij zij

gemaakt zijn.

1.3. Algemene en bijzondere voorwaarden van de zijde van de afnemer binden JIS

nimmer, tenzij en voorzover JIS de toepasselijkheid van dergelijk voorwaarden

uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afnemer kan zich in dezen niet

beroepen op het zogeheten gewoonterecht.

1.4. Bij samentreffen van door de afnemer gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de

onderhavige leveringsvoorwaarden prevaleren de laatste.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen door JIS gedaan zijn vrijblijvend

tenzij in de aanbieding een geldigheidsduur is vermeld.

2.2. Dit geldt ook voor de door JIS gepubliceerde prijslijsten.

2.2. Transacties zijn slechts voor JIS bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door

JIS of door JIS schriftelijk daarvoor bevoegd verklaarde personen.

 

3. Levering.

3.1. De leveringstermijn begint te lopen vanaf de dag van de dagtekening van de

opdrachtbevestiging, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de

toegezegde leveringstermijn geeft de opdrachtgever of koper geen recht om

schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

3.2. Verzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.3. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt de opdrachtgever verondersteld het hem

toegezonden fotowerk en andere goederen in goede staat te hebben ontvangen.

3.4. Alle geleverde goederen blijven JIS eigendom totdat ze volledig zijn betaald.

Zolang de eigendom niet is overgegaan op de opdrachtgever of koper mag deze

niemand enig recht met betrekking tot het geleverde verlenen.

 

4. Eigendommen van opdrachtgever.

4.1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die JIS door of

vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd zal JIS dezelfde zorg aanwenden die

zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.

4.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde,

draagt de opdrachtgever het risico voor de bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico

gedekt wil zien, dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

4.3. JIS is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in materialen of

informatiedragers, die door de opdrachtgever zijn verstrekt bij gebruik,

be-, of ver-werking daarvan door JIS. 4.4. JIS is gerechtigd de goederen van de opdrachtgever onder zich te houden tot

voldoening van alle kosten die de leverancier besteed heeft ter uitvoering van

opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking

hebben op voor vermelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de

opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot

retentie heeft JIS ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 

5. Betaling

5.1 Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder enige

aftrek en zonder dat hiermee kosten voor JIS zijn gemoeid. Indien de betaling niet

binnen de gestelde termijn van 14 dagen plaatsvindt, heeft JIS het recht

rentevergoeding te vorderen op basis van 1% per maand, waarbij een gedeelte van

een maand over een volle maand wordt berekend, over het hoogste bedrag per

maand, berekend van de dag af dat de betaling had dienen te geschieden tot en met

die der algehele voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of

ingebrekestelling is vereist. Alle kosten van invordering die JIS nodig acht te

moeten maken wegens overschrijding van de gestelde betalingstermijn van 14

dagen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder mede begrepen de

kosten van incassobureaus, deurwaarders en juridische raadslieden, zijn ten laste

van de koper of opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden gesteld

op een minimum van 15%.

5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder ook wordt verstaan de levering van een of

meer onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd voor

een bedrag, dat indien het niet uit een gespecificeerde offerte kan worden afgeleid, in

redelijkheid aan de hand van de totale opgegeven prijs of de substantiële prijzen kan

worden bepaald.

5.3 Indien na de datum van de aanvaarding van de bestelling of opdracht de prijzen van

leveranciers, lonen, salarissen, sociale- en andere lasten, vrachten en/of andere

kosten een verhoging ondergaan, waarbij inbegrepen een kostenverhoging door

waardevermindering van de Nederlandse valuta of wijziging van de buitenlandse

valuta, is JIS gerechtigd deze prijzen dienovereenkomstig tegenover de koper of

opdrachtgever te wijzigen.

5.4 Als de uitvoering van een opdracht wordt vertraagd door de opdrachtgever, ook

indien aan diens zijde overmacht is ingetreden kan over de prijs van het reeds

afgewerkte of geleverde deel van de opdracht en over de voor het vervullen van de

gehele opdracht gemaakte kosten worden beschikt op de termijn waarop zou zijn

beschikt als er geen vertraging was ontstaan. Mocht deze termijn niet tevoren zijn

overeengekomen, dan kan zij alsnog worden bepaald aan de hand van de tijd die

voor de uitvoering van de betreffende opdracht volgens ervaringsgegeven doorgaans

nodig is.

5.5 Tenzij het maken van proefopname/afdrukken en het uitvoeren van proeven

uitdrukkelijk in een offerte is begrepen en op grond hiervan opdracht is verleend, kan

van de opdrachtgever in redelijkheid vergoeding worden verlangd voor de aan

proefopname/afdrukken of proeven bestede tijd en kosten.

5.6 Bij wijziging van een opdracht door de opdrachtgever, is deze gehouden tot

vergoeding van de tijd en kosten die reeds aan het vervallen deel van de

oorspronkelijke opdracht zijn besteed.

5.7 Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van

alle tijd die aan voorbereiding is besteed, van alle kosten die reeds voor het vervullen

van de opdracht zijn gemaakt, alsmede van aantoonbaar door de annulering

veroorzaakte schade. Bij annulering binnen 48 uur voor het voor de uitvoering van de

opdracht afgesproken tijdstip kan schadevergoeding tot een bedrag van 50% van het

bedongen of gebruikelijke honorarium worden geëist, zonder dat feitelijk geleden

schade behoeft te worden aangetoond.

5.8 Indien als gevolg van overmacht aan de zijde van JIS een opdracht niet tot

uitvoering komt, kan JIS in redelijkheid vergoeding verlangen voor bijzondere door

JIS ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten. JIS blijft gevrijwaard

van aanspraken op vergoeding van kosten, schade en interesten van de zijde van de

5.9 Indien de koper of opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens JIS

niet nakomt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance

van betaling aanvraagt, indien hij onder curatele wordt gesteld, indien hij mocht

komen te overlijden, indien hij overgaat tot liquidatie van zaken of bedrijf of indien ten

laste van de koper of opdrachtgever op aan deze in eigendom toebehorende zaken

of goederen executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd, heeft JIS het recht

de koopovereenkomst of opdracht of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan als

ontbonden, c.q. geannuleerd te beschouwen, zonder dat enige rechterlijke

tussenkomst zal zijn vereist, en om de geleverde, doch nog onbetaalde vergoeding

van de schade, kosten en interesten.

 

6. Reclames

6.1 Reclames moeten schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen acht dagen na

aflevering van het opgedragen werk of van gekochte goederen. Gebreken bij een

deel van het geleverde werk geven niet het recht tot afkeuring van het gehele werk.

Bij het aanvaarden van een reclame behoudt JIS het recht goed werk in plaats van

het afgekeurde werk te leveren, of goederen, tenzij hiermee gepaard gaande

vertraging aanwijsbare grote nadelen voor de opdrachtgever of koper meebrengt.

6.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de koper of opdrachtgever niet op.

6.3 Wanneer de opdrachtgever of koper uiterlijk acht dagen na de ontvangst van factuur

hierover geen schriftelijke reclame bij JIS heeft ingediend, wordt hij geacht de

factuur te hebben goedgekeurd.

6.4 Bij de aflevering van kleurenfoto’s, in welke vorm dan ook, kan er op de grond van de

specifieke eigenschappen van het kleurenmateriaal niet worden ingestaan dat de

kleuren niet zullen veranderen of verbleken.

Bij nabestelling van kleurenfoto’s wordt er niet voor ingestaan dat de nageleverde

foto’s geen kleurafwijkingen vertonen.

6.5 In geval van gebrek bij of ten aanzien van de levering mogen zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van JIS geen bewerkingen plaatsvinden aan betreffende

goederen. Aan JIS de keuze goederen te vervangen of te (laten) repareren ten

einde de fout te herstellen, dan wel om de goederen terug te nemen tegen restitutie

aan of creditering van de afnemer van het voor de afgekeurde goederen getekende

6.6 Bij ver- en bewerkingen garandeert JIS niet de kleurechtheid en houdbaarheid van

de door haar gebruikte materialen.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van JIS terzake gebreken aan de geleverde goederen of

verlies, schade, toe te rekenen aan gebreken of beperkt tot de kosteloze vervanging

of reparatie, dan wel restitutie of creditering als bedoelt in artikel 6.

7.2 De aansprakelijkheid van JIS terzake van gebrekkige ver- of bewerkingen, is onder

alle omstandigheden beperkt tot het bedrag, waarvoor JIS die ver- of

bewerkingen heeft aangenomen.

7.3 JIS is niet aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk teloor gaan van goederen en

productiemiddelen, van welke aard dan ook, welke JIS van de afnemer heeft

aangenomen ter ver- of bewerking, echter in geval van teloor gaan van door JIS ter

ver- of bewerking aangenomen belicht filmmateriaal is haar aansprakelijkheid beperkt

tot vergoeding van onbelicht materiaal

 

8 Vrijwaring inzake vorderingen involge de wet op het auteursrecht.

8.1 De afnemer is gehouden JIS te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten,

schade en interesten, welke JIS ten laste mochten komen als gevolg van

aanspraken van derden tegen JIS terzake van schending van rechten, waaronder

b.v. octrooi- en auteursrecht, door gebruik van gegevens of modellen, welke door of

vanwege de afnemer voor de uitvoering van enige opdracht aan JIS zijn verstrekt.

8.2 In geval van aanspraak wegens schending van rechten is JIS gerechtigd de ver- en

bewerking en/of levering zonder meer terstond te staken. Hiervan doet JIS

mededeling aan de afnemer.

 

9. Overmacht

9.1 In geval JIS door overmacht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd de

overeenkomst uit te voeren heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst

de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van JIS, zonder dat

JIS tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

Als overmacht zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming,

gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in resp.

beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan

kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand

machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van

werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van

overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan

leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van

herkomst der materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en

de uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

 

10. Rechtskeuze en bevoegde rechter

10.1 Op de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn en op hieruit

voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde

overeenkomsten zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement  Den Haag

worden berecht, tenzij JIS er de voorkeur aan geeft het oordeel van een andere

bevoegde, al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.